FullHistoria

Подробно о истории

Укр. Козацтво

История » Укр. Козацтво

Колоніальна політика Польщі, посилення кріпацтва, покатоличення викликали активний протест українського населення і зумовили шерег потужних повстань, які мали антифеодальний та національно-визвольний характер.

У лютому 1593 р. князь Острозький розбиває військо Косинського на р. П'ятці. Козаки укладають угоду, згідно з якою Косинський позбавляється гетьманства, козаки втрачають право нападати на сусідні країни, а селяни-втікачі повертаються до своїх поміщиків. Але Косинський з вірними козаками тікає на Січ і звідти у травні 1593 р. наступає на Черкаси. Там він зазнає поразки від черкаського і канівського старости Є. Вишневецького та гине. Його військо відступає на Запоріжжя.

Селянсько-козацькі повстання кінця XVI ст. зазнали поразки через внутрішню неорганізованість і відсутність єдності. Але вони ж наочно продемонстрували вплив нового соціального явища - козацтва, особливо у спілці з селянством, дрібною шляхтою та міщанами.

У 1625 р. після повстання на чолі з М. Жмайлом польський уряд змушений був підписати Куруківську угоду, згідно з якою козацький реєстр становив уже 6 тис. у складі шести полків - Київського, Корсунського, Канівського, Черкаського, Білоцерківського, Переяславського, але козакам було заборонено здійснювати самостійні військові походи.

Щоб нейтралізувати Січ, польський уряд будує у 1635 р. на Дніпрі фортецю Кодак, але того ж року козаки під командуванням І. Сулими розгромили кодацьку залогу та зруйнували фортецю.

Період козацької активності змінився десятиліттям так званого «золотого спокою». Але козацько-селянські повстання підготували грунт для розгортання широкого національно-визвольного руху середини XVII ст.

Казаки и казахи.
Казахи - один из народов, образовавшихся в эпоху распада Империи монголов. В 90-е годы XVII века военно-политическая обстановка на юге Западной Сибири серьезно обострилась. Казахи начали набеги на русские владения. Особенно напряженная обстановка сложилась в южных острогах и слободах Среднего Притоболья. Первый набег казахи совершили в ...

Консервативная внешняя политика.
В 70-е гг. тенденция консерватизма в управлении страной стала сказываться на международной политике. И в этой сфере были допущены серьезные просчеты. Если в первой половине 70-х гг. удалось добиться разрядки международной напряженности, то в конце седьмого десятилетия произошло обострение внешнеполитической ситуации. Международная обст ...

Внешняя политика России в XVII веке.
Новому правительству потребовалось 6 лет, чтобы вывести страну из состояния смуты. Ослабленное государство вынуждено было идти на уступки внешним противникам. В 1617г. со Швецией был заключен мирный договор, по которому Россия сохраняла за собой Новгородскую землю, но теряла выход к Балтийскому морю. В 1618г. по Деулинскому перемирию с ...