FullHistoria

Подробно о истории

Укр. Козацтво

История » Укр. Козацтво

Колоніальна політика Польщі, посилення кріпацтва, покатоличення викликали активний протест українського населення і зумовили шерег потужних повстань, які мали антифеодальний та національно-визвольний характер.

У лютому 1593 р. князь Острозький розбиває військо Косинського на р. П'ятці. Козаки укладають угоду, згідно з якою Косинський позбавляється гетьманства, козаки втрачають право нападати на сусідні країни, а селяни-втікачі повертаються до своїх поміщиків. Але Косинський з вірними козаками тікає на Січ і звідти у травні 1593 р. наступає на Черкаси. Там він зазнає поразки від черкаського і канівського старости Є. Вишневецького та гине. Його військо відступає на Запоріжжя.

Селянсько-козацькі повстання кінця XVI ст. зазнали поразки через внутрішню неорганізованість і відсутність єдності. Але вони ж наочно продемонстрували вплив нового соціального явища - козацтва, особливо у спілці з селянством, дрібною шляхтою та міщанами.

У 1625 р. після повстання на чолі з М. Жмайлом польський уряд змушений був підписати Куруківську угоду, згідно з якою козацький реєстр становив уже 6 тис. у складі шести полків - Київського, Корсунського, Канівського, Черкаського, Білоцерківського, Переяславського, але козакам було заборонено здійснювати самостійні військові походи.

Щоб нейтралізувати Січ, польський уряд будує у 1635 р. на Дніпрі фортецю Кодак, але того ж року козаки під командуванням І. Сулими розгромили кодацьку залогу та зруйнували фортецю.

Період козацької активності змінився десятиліттям так званого «золотого спокою». Але козацько-селянські повстання підготували грунт для розгортання широкого національно-визвольного руху середини XVII ст.

Рабовладение
Но первоначальным основанием сословного деления русского общества, может быть, еще до князей, служило, по-видимому, рабовладение. В некоторых статьях Русской Правды упоминается привилегированный класс, носящий древнее название огнищан, которое в других статьях заменено более поздним термином княжи мужи', убийство огнищанина, как и княжа ...

Резолюция ООН 1947 г.
Судьбоносное решение для двух народов Генеральная Ассамблея вынесла 29 ноября 1947 г., приняв большинством голосов резолюцию №181, одобрявшую рекомендации Специального Комитета ООН. После подведения итогов голосования делегат от Сирии пророчески заявил: «Трагедия уже началась Наша земля пройдет сквозь долгие годы войны, и мира не будет ...

Холопы.
Незначительные в Новгородской земле запашки обрабатывались трудом холопов. Оседая на земле, постепенно они сближались с другими слоями населения. Холопы обслуживали домашнее хозяйство, а иногда работали на рынок. Холопы пополнялись из рядов пленных. К XV веку указанный источник иссякает в связи с чем происходит отпуск без откупа, взаимо ...