FullHistoria

Подробно о истории

Укр. Козацтво

История » Укр. Козацтво

Колоніальна політика Польщі, посилення кріпацтва, покатоличення викликали активний протест українського населення і зумовили шерег потужних повстань, які мали антифеодальний та національно-визвольний характер.

У лютому 1593 р. князь Острозький розбиває військо Косинського на р. П'ятці. Козаки укладають угоду, згідно з якою Косинський позбавляється гетьманства, козаки втрачають право нападати на сусідні країни, а селяни-втікачі повертаються до своїх поміщиків. Але Косинський з вірними козаками тікає на Січ і звідти у травні 1593 р. наступає на Черкаси. Там він зазнає поразки від черкаського і канівського старости Є. Вишневецького та гине. Його військо відступає на Запоріжжя.

Селянсько-козацькі повстання кінця XVI ст. зазнали поразки через внутрішню неорганізованість і відсутність єдності. Але вони ж наочно продемонстрували вплив нового соціального явища - козацтва, особливо у спілці з селянством, дрібною шляхтою та міщанами.

У 1625 р. після повстання на чолі з М. Жмайлом польський уряд змушений був підписати Куруківську угоду, згідно з якою козацький реєстр становив уже 6 тис. у складі шести полків - Київського, Корсунського, Канівського, Черкаського, Білоцерківського, Переяславського, але козакам було заборонено здійснювати самостійні військові походи.

Щоб нейтралізувати Січ, польський уряд будує у 1635 р. на Дніпрі фортецю Кодак, але того ж року козаки під командуванням І. Сулими розгромили кодацьку залогу та зруйнували фортецю.

Період козацької активності змінився десятиліттям так званого «золотого спокою». Але козацько-селянські повстання підготували грунт для розгортання широкого національно-визвольного руху середини XVII ст.

Владимир Мономах (1113-1125)
Князь смоленский (с 1067), черниговский (с 1078), переяславски (с 1093), великий князь киевский (с 1113). Сын Всеволода I и дочери византийского императора Константина Мономаха, призван на киевский престол во врем киевского восстания, которое он усмирил ограничением ростовщичества и др. мерами. Несмотря на старшинство святославичей, по ...

Значения и последствия отмены крепостного права для России
Каждая реформа или новый закон, на мой взгляд, двойственное значение и последствия: отрицательные и положительные. Так и крестьянская реформа 1861 года в России очень важное значение и большие последствия. Крестьянская реформа явилась важнейшим историческим актом прогрессивного значения, явилась гранью между двумя эпохами: феодализмом ...

Колониальная аграрная политика царизма в КР
Новое адм. деление в крае, не учит-сь характер родоплеменной орг-и жизни кыргызов. КР вошел в состав Туркестан. генерл-губернатор-ства. Территория кыргызов делилась между 4 областями: Семиреченской, Сырдарьеинской, Ферганской, Самаркандской. Численность кыргызов – 500000. области – на уезды, уезды – на волости, кот-м подчинялись айылы. ...