FullHistoria

Подробно о истории

Укр. Козацтво

История » Укр. Козацтво

Колоніальна політика Польщі, посилення кріпацтва, покатоличення викликали активний протест українського населення і зумовили шерег потужних повстань, які мали антифеодальний та національно-визвольний характер.

У лютому 1593 р. князь Острозький розбиває військо Косинського на р. П'ятці. Козаки укладають угоду, згідно з якою Косинський позбавляється гетьманства, козаки втрачають право нападати на сусідні країни, а селяни-втікачі повертаються до своїх поміщиків. Але Косинський з вірними козаками тікає на Січ і звідти у травні 1593 р. наступає на Черкаси. Там він зазнає поразки від черкаського і канівського старости Є. Вишневецького та гине. Його військо відступає на Запоріжжя.

обнинск песок рейтинг

Селянсько-козацькі повстання кінця XVI ст. зазнали поразки через внутрішню неорганізованість і відсутність єдності. Але вони ж наочно продемонстрували вплив нового соціального явища - козацтва, особливо у спілці з селянством, дрібною шляхтою та міщанами.

У 1625 р. після повстання на чолі з М. Жмайлом польський уряд змушений був підписати Куруківську угоду, згідно з якою козацький реєстр становив уже 6 тис. у складі шести полків - Київського, Корсунського, Канівського, Черкаського, Білоцерківського, Переяславського, але козакам було заборонено здійснювати самостійні військові походи.

Щоб нейтралізувати Січ, польський уряд будує у 1635 р. на Дніпрі фортецю Кодак, але того ж року козаки під командуванням І. Сулими розгромили кодацьку залогу та зруйнували фортецю.

Період козацької активності змінився десятиліттям так званого «золотого спокою». Але козацько-селянські повстання підготували грунт для розгортання широкого національно-визвольного руху середини XVII ст.

Крестьянское и революционно-демократическое движение. Подъем революционной активности крестьянских масс. Харьковско-Киевское тайное общество
В конце 50-х годов XIX в. вследствие кризиса феодально-крепостнической системы хозяйствования в России создалась такая социально-экономическая и политическая обстановка, которую В. И. Ленин назвал революционной ситуацией. Значительной активностью антикрепостнического движения в тот период отличалась Украина. Тут «бунтовали» крепостные к ...

Декларируемый интернационализм и бытовая ксенофобия
После Великой Отечественной войны Советский Союз позиционировал себя как главный победитель фашизма. Отсюда – декларирование дружбы народов, интернационализма как противовеса «буржуазному» национализму, неофашизму. СССР был многонациональным государством. Огромная территория бывшей Российской империи не была до конца освоена; населявши ...

Гос-во Амир-Темира. Походы на моголистан
В обстановке частых нашествий моголов и народных волнений феодалы и купечество Мавераннарха стали искать сильную личность которая могла бы отразить нашествия захватчиков и держать в узде народные массы и они нашли ее – это был Тимур (1336–1405) выдающийся полководец и гос-й деятель. Вся жизнь Тимура была посвящена захватническим войнам. ...